Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Poľovnícke združenie Skala Mestisko

 

Webové stránky Pz Skala Mestisko

www.pzskalamestiko7.webnode.sk

 

 

 Poľovníctvo

je odbor zaoberajúci sa chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zveri a hospodárskym     zhodnocovaním úlovkov. Zaraďuje sa do poľnohospodárskej výroby i do lesníctva. Má však aj rekreačný význam.

 O Nás

Cieľom PZ Skala Mestisko je uskutočňovanie činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov ako súčasti kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia.

 

Rozsah činností poľovníckeho združenia spočíva najmä:

  • vo výkone práva poľovníctva, ako súhrnu práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať a využívať na to v nevyhnutnej miere poľovné pozemky.
  • v ochrane zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu, chorobami zveri
  • v ochrane biotopu zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrane poľovníckych zariadení

História PZ Skala Mestisko

Poľovnícke združenie Skala v Mestisku vzniklo v roku 1994 rozdelením pomerne veľkej poľovníckej základne Skala Hrabovčík. Jej rozdelením vznikli tri poľovnícke združenia, a to poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovne, Lazy Mlynárovce a Skala Mestisko.

 

Poľovný revír

Revír sa nachádza v katastrálnom území obcí Mestisko a Rakovčík.
Je rozčlenený na dva poľovné obvody.
A. Obvod Mestisko (poľovné pozemky katastrálneho územia obce Mestisko)
B. Obvod Rakovčík (poľovné pozemky katastrálneho územia obce Rakovčík)

 

Celková výmera poľovného revíru:         1516 ha
Poľnohospodárska pôda:                          866 ha
Lesné pozemky:                                        441 ha

Ostatná plocha:                                         117 ha

Ostatné vodné plochy:                                 92 ha
Názov poľovnej oblasti:              J XXIII Humenné 

 

Revír je typickým srnčím revírom, ale darí sa v ňom chovať aj jeleniu a diviačiu zver. V revíry nechýbajú ani líška, jazvec, zajac, kuna, mačka divá, bažant, kačica divá, jarabica poľná, sluka a dravá pernatá zver.

 

Pri vzniku poľovnického združenia v roku 1994 bolo v revíri sčítaných 70 ks srnčej zveri, 30 ks jelenej zveri a 20 ks čiernej zveri.

 

Členovia PZ - spoločná poľovačka

 

Členovia PZ

PZ Skala Mestisko má 25 členov. Za obvod Mestisko 15 členov a za obvod Rakovčík 10 členov.

Výbor PZ:
Predseda:                   
Ján Podaný

Tajomník:                    Stanislav Doruľa
Poľovný hospodár:      
Slavomír Blaško

Finančný hospodár:    Ing. Imrich Remeta

Kultúrny referent:        MUDr. Tomáš Vasilenko

Strelectvo:                   Milan Matkobiš
Kynológia:                   Milan Baka

 

Poľovnícka chata PZ Skala Mestisko

Poľovnícka chata

Poľovnícka chata PZ Skala Mestisko sa nachádza v katastri obce Rakovčík. Bola postavená v roku 1994. V chate je zavedená elektrina. V prízemnej časti sa nachádza spoločenská miestnosť s krbom a kuchyňa. V podkrovnej časti sa nachádza spálňa. Vykurovanie je zabezpečené krbom.

Správca chaty:           Milan Matkobiš
 

Strelnica

strelnica Mestisko

strelnica Rakovčík

Strelnica sa nachádza v katastri obce Rakovčík hneď vedľa poľovníckej chaty. Pravidelne sa tu konajú strelecké preteky, kontrolné streľby a strelecký výcvik uchádzačov o poľovný lístok.

 

Poľovnícke zariadenia

Senníky

 

Senník Kolengy                                Senník Košariky

senník kolengy

Senník lokalita pri hnojisku

 

Krmovisko Prilesky

 

Posedy

Posed Kolengy

 

Sedačky

sedačka mestisko

sedačka Mestisko