Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Dokumenty

(821 kb)
Príloha č. 2
Návrh kúpnej zmluvy
(57.5 kb)
Príloha č. 1
Nákup športovej výbavy
(16.11 kb)
VZN č. 2/2016
o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce
(650.73 kb)
VZN č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mestisko
(265.7 kb)
VZN č.04/2015
O správnych poplatkoch za úkony vykonávané OcU a prenájom majetku obce
(391.73 kb)
VZN č. 03/2015
O poskytnutí dotácie PO a FO na území obce
(198.44 kb)
Prílohy
Prílohy k VZN č. 03/2015
(71.5 kb)
VZN č. 02/2015
O chove a držaní psov na území obce
(169.81 kb)
VZN č. 01/2015
Omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadys
(216.59 kb)
(26.14 kb)