Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Obec

 Prírodné pomery a poloha obce

 

        V malebnom a na prírodné krasy bohatom kraji severovýchodného Slovenska 6 km juhozápadne od Svidníka leží obec Mestisko.
Jej zakladatelia ju postavili v Ondavskej vrchovine medzi riekou Ondavou a potokom Hrabovčík, jej pravostranným prítokom, ako hromadnú cestnú dedinu.
       

        Katastrálne územie Mestiska sa rozprestiera na výmere 1 106 ha.
Poľnohospodárska pôda tvorí 706 ha, lesná pôda 181 ha a intravilán obce ma plochu 111 ha. Susedí s chotármi mesta Svidník a obcí Hrabovčík, Rovné, Mlynárovce, Rakovčík, Duplín a Stročín .
Stred obce je v nadmorskej výške 229 m a okolité časti chotára od 200 po 328 m n. m.
       

        Územie obce patrí do geomorfologického celku Ondavská vrchovina , ktorá je súčasťou Nízkych Beskýd (Východné Karpaty).
Mierne zvlnený pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvoria flyšové pieskovce a ílovce s pokrývom svahových hlín. V obcí sa v minulostí piesok aj ťažil. Chotári obce je tiež ložisko tehliarskej hliny.


         Klimatický patrí územie obce a okolia do teplej, mierne vlhkej klimatickej oblasti s chladnou zimou. Priemerný ročný úhrn zrážok tu dosahuje 600 – 800mm. Priemerná ročná teplota vzduchu je od 6 do 8°C. Najteplejším mesiacom je júl, s priemernou teplotou 16 - 18°C a najchladnejším január, s priemernou teplotou od -2 do -5°C.