Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Pozemkové spoločenstvo - oznamy

Výbor pozemkových spoločenstiev POLOM a KOLENGY v Mestisku oznámuje svojím členom, že dňa 23.marca 2019 sa bude konať zhromaždenie vlastníkov lesných pozemkov  s vyhodnotením výsledkov hospodárenia za rok 2018.

Začiatok zhromaždenie je o 14,00 hod. s následovným prográmom:

1. Prezentácia   od 12,30 do 14,00 hod.

2. Privítanie a úvod

3. Voľba pracovných skúpin zhromáždenia 

4. Návrh úpravy Základnej zmluvy podľa zákona č. 110/2018 Z.z na základe ktrého sa mení zákon č. 97/2013 Z.z o pozem. spoločenstvach / schválenie v prípade dostatočného počtu všetkých hlasova členov spoločenstva/

5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2018

6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2018 a návrh plánu na rok 2019

7.Správa o finančnom hospodáreni za rok 2018 

8.Správa dozornej rady za rok 2018

9. Návrh na rozdelenie zisku

10. Schválenie účtovnej ročne uzavierky za rok 2018

11. Diskusia

12 Voľba členov výboru spoločenstva a dozornej rady /možnosť návrhovať členov výboru a dozornej rady na adresu e-mail: urbariatmestisko@gmail.com   (návrh je potrebné zaslať do 18.3.2018)

13.Návrh na uznesenie a schválenie 

14. Záver a ukončenie

Miesto konania zhromaždenia : Sála obecného úradu Mestisko

Po skončení zhromaždenia sa budú vyplácať podiely zo zisku za rok 2018, pokiaľ budú schválené

Program rokovanie je totožný  pre ZVLP KOLENGY ako aj pre US POLOM Mestisko pozemkové spoločenstva.