Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Pozemkové spoločenstvo - oznamy

Finančná správa US POLOM Mestisko za rok 2018
Správa Dozornej rady pozem. spol. POLOM Mestisko za rok 2018
Prijaté Uznesenie zhromaždenia pozem. spol. POLOM zo dňa 9.6.2019
Finančná správa ZV LP KOLENGY Mestisko za rok 2018
Správa Dozornej rady ZVLP KOLENGY za rok 2018
Prijaté Uznesenie ZVLP KOLENGY zo dňa 9.6.2019

Správa Dozornej rady pozem. spol. POLOM Mestisko za rok 2018

Dozorná rada

Urbárskej spoločnosti POLOM,

pozemkové spoločenstvo Mestisko

 

 

 

 

SPRÁVA DOZORNEJ RADY

z vykonanej kontroly účtovných dokladov, vedenia agendy a činnosti Urbárskej spoločnosti POLOM pozemkové spoločenstvo Mestisko za rok 2018.

 

1.  Kontrola bola vykonaná v zmysle článku 4 ods.1 a odst.5 základnej Zmluvy US Polom pozem. spoločenstvo Mestisko v dňoch od 19.3.2018 do 20.3.2018.

 

 Kontrolu vykonala dozorná rada v zložení : Klement Beňko – predseda DR 

                JUDr. Peter Matkobíš – člen DR

                Matej Stoják –  člen DR

 

 

 Ku kontrole za rok 2018 boli  predložené nasledovné písomnosti a materiály :

 

 1. Účtovné knihy.

 2. Účtovné doklady za rok 2018.

3. Mesačné výkazy práce.

4. Výplatné listiny.

5. Kniha odoslaných a došlých faktúr.

6. Mesačné výkazy  odvodov do fondov  poisťovni.

7. Dohody o vykonaní práce.

 

 Po vykonaní kontroly predložených dokladov a písomností Dozorná rada konštatuje že :

 

  • Účtovná agenda je vedená v zmysle platných  účtovných predpisoch.

 

  • Príjmové doklady a  výdajové doklady sú chronologicky číselne označené a prehľadne dátumovo usporiadane.

 

  •  presun prostriedkov z bežného účtu do pokladne je  vykonávaný na základe príjmového dokladu ktorý je číselne označený, prijatý a zapísaný v pokladničnej knihe.

 

  • kontrolované výdajové doklady sú podložené bločkami vystavenými  z elektronickej pokladnice resp. iným hodnoverným dokladom, ktoré sú zapísane v pokladničnej knihe a zúčtované

 

 

  •  Kontrola príjmovej finančnej  časti  – tržby, ktoré spočívali hlavne z predaja palivového dreva pre fyzické osoby, boli zasielané poštovou poukážkou na bankový účet spoločenstva. V roku 2018 sa pre fyzické osoby odpredalo 448,29 m3 dreva  čo predstavuje finančnú čiastku 11 288,45 Eura.

 

  • Predaj drevnej hmoty  pre organizácie v roku 2018  predstavoval 285,15 m3 čo vo finančnom vyjadrení predstavuje tržbu 15 644,60 Eur. Fakturovaná čiastka, bola priebežne uhrádzaná na účet spoločenstva .

 

  • Za prevedené ťažobné práce bola zaplatená čiastka 9 483,50 Eura

 

  • Čistý hospodársky výsledok za rok 2018 predstavuje čiastku 6 539,76 Eura, ktorý je možný rozdeliť medzi členov spoločenstva.

 

  • Dozorná rada skontrolovala konečné stavy finančných prostriedkov a to na bežnom účte podľa bankových výpisov a konečný stav v pokladni a konštatuje, že neboli zistené žiadne rozdiely.

 

 

 

2.  Dozorná rada  na základe zistených skutočnosti odporúča zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú uzávierku za rok 2018 bez výhrad.

 

 

 

 

 

Mestisko 20.3.2018

 

 

 

                        Klement Beňko – predseda ......................................

 

 

                        JUDr. Peter Matkobíš – člen.....................................

 

 

                        Matej Stoják – člen...................................................