Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Pozemkové spoločenstvo - oznamy

Finančná správa US POLOM Mestisko za rok 2018
Správa Dozornej rady pozem. spol. POLOM Mestisko za rok 2018
Prijaté Uznesenie zhromaždenia pozem. spol. POLOM zo dňa 9.6.2019
Finančná správa ZV LP KOLENGY Mestisko za rok 2018
Správa Dozornej rady ZVLP KOLENGY za rok 2018
Prijaté Uznesenie ZVLP KOLENGY zo dňa 9.6.2019

Finančná správa ZV LP KOLENGY Mestisko za rok 2018

Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY pozemkové spoločenstvo Mestisko 

 

 

Tabuľková časť finančnej správy ZV  KOLENGY pozem. spol. Mestisko za rok 2018

 

Stav finančných prostriedkov

 

Počiatočný stav BÚ k 1.1.2018          .....................3 406,69                                   

Pokladňa stav k 1.1.2018....................................43,93                                 

Spolu:                                                                      3 450,62

 

 

Tržby v roku 2018

 

Nájom za poľovné pozemky    ......................81,06                           

 

Predaj drevnej hmoty      .............................130,00                          

 

Tržby spolu:                                                            211,06

 

Nákladová časť  finančné náklady

 

 • oprava zvážnice..............................148,59
 • daň z nehnuteľnosti .......................257,53
 • kancelárske potreby.........................15,15
 • OLH..............................................391,56
 • Reprezentačné VZ .........................59,69
 • poštovné.........................................51,50
 • sponzorské ..................................125,00
 • bankové poplatky........................135,36

 

Finančné náklady spolu                                 1 184,38

                

 

 

Hospodársky výsledok za rok 2018

 

Tržby spolu...............................................211,06

 

Náklady spolu........................................1 184,38                                                 

 

Hospodársky výsledok  ........................- 973,32                               

 

Daňová povinnosť ......................................0,00

 

 

Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2018

 

Bežný účet......................................1 154,67                                              

Pokladňa.............................................42,59        

                                         

Spolu:  ..........................................1 197,26                                            

           

 

Rozdelenie zisku

 

 • rok 2018 strata   788,63       /HV v roku 2018: -973,32- odpoč.položky125,00-59,69/

 

 • nerozdelený zisku  rok 2013, 2016,2017..........................2 170,58

 

 • 2170,58 – 788,63 = 1381,95

 

Na rozdelenie medzi členov ZVLP Kolengy je možno rozdeliť čiastku 1 381,95 €

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

V Mestisku 20.3.2019

 

 

                                                                                              Výbor ZVLP Kolengy