Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Pozemkové spoločenstvo - oznamy

Finančná správa US POLOM Mestisko za rok 2018
Správa Dozornej rady pozem. spol. POLOM Mestisko za rok 2018
Prijaté Uznesenie zhromaždenia pozem. spol. POLOM zo dňa 9.6.2019
Finančná správa ZV LP KOLENGY Mestisko za rok 2018
Správa Dozornej rady ZVLP KOLENGY za rok 2018
Prijaté Uznesenie ZVLP KOLENGY zo dňa 9.6.2019

Správa Dozornej rady ZVLP KOLENGY za rok 2018

Združenie vlastníkov

Lesných pozemkov KOLENGY

pozemkové spoločenstvo Mestisko

 

 

 

SPRÁVA DOZORNEJ RADY

z vykonanej kontroly účtovných dokladov, vedenia agendy a činnosti Združenia vlastníkov Lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko za rok 2018.

 

 

1.  Kontrola bola vykonaná v zmysle zakladajúcej Zmluvy ZVLP KOLENGY pozem. spoločenstvo Mestisko  článku 4 , ods. 1 a ods. 5, v dňoch od 19.3. do 20.3.2018.

 

 

 

 Kontrolu vykonala dozorná rada v zložení :

      Klement Beňko – predseda DR 

      JUDr. Peter Matkobíš – člen DR

                Matej Stoják –  člen DR

 

 

 

 

 Ku kontrole za rok 2018 boli predložené nasledovné písomnosti a materiály:

 

 1. Účtovné knihy.

 2. Účtovné doklady za rok 2018.

3.  Kniha odoslaných a došlých faktúr.

 

 

 Po vykonaní kontroly predložených dokladov a písomností dozorná rada konštatuje že:

 

  • Účtovná agenda je vedená v zmysle platných predpisov.

 

  • Príjmové doklady a výdajové doklady sú chronologicky číselné a dátumovo usporiadané

 

  • Presun finančných prostriedkov z bežného účtu do pokladne je vykonávaný  na základe príjmových dokladov, ktoré sú očíslované a zapísane v pokladničnej  knihe.

 

  • Kontrolované výdajové doklady boli vedené správne, každý vydaj z pokladne bol zároveň  podložený nákupným bločkom vydaným z elektronickej pokladnice, resp. iným potvrdzujúcim dokladom.

 

  • V roku 2018,  v zmysle zákona Združenie vlastníkov lesných pozemkov, pozemkové spoločenstvo KOLENGY viedlo podvojné účtovníctvo

 

  • V roku 2018 sa v Združení vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY pozemkové spoločenstvo, nekonala, žiadna ťažobná činnosť a preto v pozemkovom spoločenstve boli vykonávané úkony spojené s nevyhnutným chodom spoločenstva.    

 

  • Hospodársky rok 2018 bol ukončený s mínusovým hospodárskym výsledkom a to v čiastke – 973,32 €

 

  • Konečný stav finančných prostriedkov spoločenstva k 31.12.2018 v pokladni a na bežnom účte činí  1 197,26 €

Kontrolou stavu finančných prostriedkov neboli zistené žiadne rozdiely .

 

 

 

 

2.  Dozorná rada účtovnú uzávierku za rok 2018 odporúča zhromaždeniu  schváliť bez výhrad.

 

           

 

 

Mestisko 20.3.2018

 

 

                        Klement Beňko – predseda DR...........................................

 

 

                        JUDr. Peter Matkobíš – člen...............................................

 

 

                        Matej Stoják – člen.............................................................