Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Pozemkové spoločenstvo - oznamy

Finančná správa US POLOM Mestisko za rok 2018
Správa Dozornej rady pozem. spol. POLOM Mestisko za rok 2018
Prijaté Uznesenie zhromaždenia pozem. spol. POLOM zo dňa 9.6.2019
Finančná správa ZV LP KOLENGY Mestisko za rok 2018
Správa Dozornej rady ZVLP KOLENGY za rok 2018
Prijaté Uznesenie ZVLP KOLENGY zo dňa 9.6.2019

Prijaté Uznesenie zhromaždenia pozem. spol. POLOM zo dňa 9.6.2019

Urbárska spoločnosť POLOM , pozemkové spoločenstvo Mestisko

 

 

 

 

Uznesenie

 

z zhromaždenie vlastníkov  podielov  Urbárskej spoločnosti POLOM, pozemkové spoločenstvo Mestisko konaného  dňa 9. júna 2019 v Mestisku zo začiatkom o 14,00 hod.

 

 

 

Hlasy všetkých členov :   1747,864   (Hlasy známych členov – hlasy Spoločenstva + hlasy správcov -      hlasy zosnulých členov)

 

Hlasy známych členov :   1454,410  (  Hlasy známych členov – hlasy Spoločenstva – hlasy zosnulých členov)

 

Počet prítomných hlasov na zhromaždení :  925,284

 

% účasti zo všetkých členov   : 52,93%    (§ 14 ods. 7 písm. a), b), i), a j)

 

% účasti zo známych členov   : 63,61%  (§ 14 ods. 7 písm. c),  f),  g), h) a k)

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov US POLOM , pozem. spol. Mestisko je plne uznášania schopné a zároveň je schopné prijímať všetky svoje rozhodnutia.

 

Uznesenie č. 1

 

            Zhromaždenie vlastníkov  podielov US POLOM , pozem. spol. Mestisko schvaľuje predložený program rokovania tak ako je uvedený v pozvánke na zhromaždenie bez zmeny

 

Hlasovanie: prítomné hlasy 925,284

 

ZA: 925,284                           Proti: 0                                   Zdržal sa :  0

    

Uznesenie prijaté 100%

 

 

Uznesenie č.2

 

            Zhromaždenie vlastníkov podielov US POLOM, pozem. spol. Mestisko schvaľuje predloženú zmluvu o pozemkovom spoločenstve upravenú podľa zákona č.110/2018 Z.z na základe ktorého sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013Z.z.  o pozemkových spoločenstvách.

 

Dňom zaregistrovania chválenej zmluvy zo dňa  9.6.2019 sa ruší Základná zmluva, ktorá bola schválená čiastkovým zhromaždením v roku 2014 v celom rozsahu

 

Hlasovanie: prítomne hlasy 925,284

 

ZA: 900,422                           Proti: 0                                   Zdržal sa: 24,862

 

Uznesenie prijaté 51,51%

           

Uznesenie č.3

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov US POLOM, pozem. spol. Mestisko schvaľuje účtovnú uzávierku spoločenstva za rok 2018     

 

Hlasovanie: prítomne hlasy 925,284

 

ZA: 925,284                           Proti : 0                                  Zdržal sa: 0

           

Uznesenie prijaté 100%

 

Uznesenie č.4

           

            Zhromaždenie schvaľuje predloženú finančnú správu spoločenstva a rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje hospodársky výsledok za rok 2018 v čiastke + 8 343,66 €

2. Daňová povinnosť : 1 803,79 € ( daň zo zisku)

3. Čistý hospodársky výsledok za rok 2018 v čiastke : 6 539,76 €

 

 Hlasovanie: prítomne hlasy 925,284

 

ZA: 925,284                           Proti : 0                                  Zdržal sa: 0

 

Uznesenie prijate 100%

 

Uznesenie č.5

 

A:  Zhromaždenie rozhodlo, že nerozdelený zisk za rok 2017 v čiastke 4 648,93 € sa rozdelí medzi členov spoločenstva v roku  2019 .

 

B: Zhromaždenie rozhodlo, že z vytvoreného čistého zisku za rok 2018 sa použije na rozdelenie  medzi členov spoločenstva čiastka 2 852.- €.

 

C: Celková čiastka medzi členov na rozdelenie bude predstavovať čiastku 7 500,93 €

 

D: Zhromaždenie rozhodlo, že vyplatenie dividend bude pre domácich členov v hotovosti a vyplatenie pre cezpoľných členov cestou poštovej poukážky, s tým, že poštovne bude znášať člen spoločenstva.

 

E: Zhromaždenie rozhodlo, že čiastka  3 687,76 € bude ponechaná na chod spoločenstva pre rok 2019 pre zabezpečenie plnenia úloh podľa LHP

 

Hlasovanie: prítomne hlasy 925,284

 

ZA:  792,206                          Proti: 126,304                                   Zdržal sa: 6,774

 

Uznesenie bolo prijaté

 

Uznesenie č.6

 

            Zhromaždenie zvolilo členov spoločenstva do výboru spoločenstva  Urbárskej spoločnosti POLOM, pozem. spol. na obdobie 5 rokov  v tomto zložení:

 

            1.  Slavomír Blaško – predseda

            2.  Ján Podaný – člen výboru

            3. Michal Tkáč – člen výboru

            4.  Vincent Miňo – člen výboru

            5.  Ján Toropila – člen výboru

 

Uznesenie č.7

 

Zhromaždenie zvolilo členov spoločenstva do Dozornej rady spoločenstva  Urbárskej spoločnosti POLOM, pozem. spol. na obdobie 5 rokov  v tomto zložení:

 

1. Ing. Tomáš Kaščák – predseda

2. Klement Beňko – člen

3. Matej Stoják – člen

 

Uznesenie č.8

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že pre nezáujem členov spoločenstva zúčastniť sa na riadení spoločenstva ako aj  byť volený do orgánov spoločenstva nevoli náhradníkov do výboru spoločenstva a ani náhradníka do Dozornej rady.

 

Uznesenie č.9

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že predajná cena drevnej hmoty  pre členov ako aj nečlenov spoločenstva bude zhodná z predajnou cenou vlákniny za rok 2019

 

                                                                                   T: úloha stála

                                                                                   Z: predseda spoločenstva

 

Uznesenie č.10

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že Základná zmluva podrobne upravuje všetky  zákonom predpísané náležitosti pre chod spoločenstva  a tak nie je potrebné stanovy spoločenstva vydávať.                 

 

Zhromaždenie berie na vedomie :

 

1. Správu o činnosti pozemkových spoločenstiev za rok 2018 –prednesenú predsedom spoločenstva

 

2.Správu OLH  za rok 2018 a predpokladaný plán práce  na rok 2019

 

 

Zhromaždenie ukladá

 

1. Zabezpečiť registráciu zmlúv  na Okresnom úrade Svidník  podľa termínov daných v zákone o pozemkových spoločenstvách č. 97/2019 Z.z.

 

                                                                                  Zodpovedný : predseda spoločenstiev

 

2. Zabezpečiť zoznam členov spoločenstiev a zoznam obhospodarovaných pozemkov ako prílohu k zmluvám o spoločenstvách.

 

                                                                                  Zodpovedný : Výbor spoločenstiev

 

3. Všetky písomné materiály, ktoré boli predložené k rokovaniu na zhromaždenie výbor zabezpečí ich pripojenie k tomuto uzneseniu a budú archivované.

 

                                                                                  Zodpovedný : Výbor spoločenstva

 

V Mestisku dňa 9 júna 2019

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov US POLOM, pozem. spol. Mestisko

 

 

                                                                                  Slavomír Blaško – predseda spoločenstva