Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Pozemkové spoločenstvo - oznamy

Finančná správa US POLOM Mestisko za rok 2018
Správa Dozornej rady pozem. spol. POLOM Mestisko za rok 2018
Prijaté Uznesenie zhromaždenia pozem. spol. POLOM zo dňa 9.6.2019
Finančná správa ZV LP KOLENGY Mestisko za rok 2018
Správa Dozornej rady ZVLP KOLENGY za rok 2018
Prijaté Uznesenie ZVLP KOLENGY zo dňa 9.6.2019

Prijaté Uznesenie ZVLP KOLENGY zo dňa 9.6.2019

Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko

_______________________________________________________

 

 

 

 

Uznesenie

 

z zhromaždenie vlastníkov podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov, pozemkové spoločenstvo Mestisko konaného  dňa 9. júna 2019 v Mestisku zo začiatkom o 14,00 hod.

 

 

 

Hlasy všetkých členov :   1 608,848   (Hlasy známych členov – hlasy Spoločenstva + hlasy správcov -      hlasy zosnulých členov)

 

Hlasy známych členov :   1 403,828  (  Hlasy známych členov – hlasy Spoločenstva – hlasy zosnulých členov)

 

Počet prítomných hlasov na zhromaždení :  886,674

 

% účasti zo všetkých členov   : 55,11 %    (§ 14 ods. 7 písm. a), b), i), a j)

 

% účasti zo známych členov   : 63,16 %  (§ 14 ods. 7 písm. c),  f),  g), h) a k)

 

Rozhodnutie:

Zhromaždenie vlastníkov podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko je plne uznášania schopné a zároveň je schopné prijímať všetky svoje rozhodnutia.

 

Uznesenie č. 1

 

            Zhromaždenie vlastníkov  podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko  schvaľuje predložený program rokovania tak ako je uvedený v pozvánke na zhromaždenie bez zmeny

 

Hlasovanie: prítomné hlasy 886,674

 

ZA: 886,674                           Proti: 0                                   Zdržal sa :  0

    

Uznesenie prijaté 100%

 

 

Uznesenie č.2

 

            Zhromaždenie vlastníkov podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko  schvaľuje predloženú zmluvu o pozemkovom spoločenstve upravenú podľa zákona č.110/2018 Z.z na základe ktorého sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013Z.z.  o pozemkových spoločenstvách.

 

Dňom zaregistrovania chválenej zmluvy zo dňa  9.6.2019 sa ruší Základná zmluva, ktorá bola schválená čiastkovým zhromaždením v roku 2014 v celom rozsahu.

 

Hlasovanie: prítomne hlasy  886,674

 

ZA: 871,646                           Proti: 0                                   Zdržal sa: 15,028

 

 

Uznesenie prijaté 54,17 %

           

Uznesenie č.3

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko   schvaľuje účtovnú uzávierku spoločenstva za rok 2018

 

Hlasovanie: prítomne hlasy  886,674

 

ZA: 886,674                           Proti : 0                                  Zdržal sa: 0

           

Uznesenie prijaté 100%

 

Uznesenie č.4

           

            Zhromaždenie schvaľuje predloženú finančnú správu spoločenstva a rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje hospodársky výsledok za rok 2018 v čiastke  -973,32 €

2. Daňová povinnosť : 0,00 € ( daň zo zisku)

3. Čistý hospodársky výsledok za rok 2018 v čiastke : - 788,63 €

 

 Hlasovanie: prítomne hlasy

 

ZA: 886,674                           Proti : 0                                  Zdržal sa: 0

 

Uznesenie prijate 100%

 

Uznesenie č.5

 

A:  Zhromaždenie rozhodlo, že nerozdelený zisk za roky 2013,2016,2017, v čiastke 2 170,58 € sa poníži o stratu -788,63 €. ( ostáva na rozdelenie medzí  členov čiastka 1 381,95 € )

 

B: Zhromaždenie rozhodlo, že zostatok nerozdeleného zisku za ostatné roky v čiastke  1 381,95 € sa použije na chod spoločenstva pre rok 2019 pre zabezpečenie plnenia úloh podľa LHP.

 

Hlasovanie: prítomne hlasy  886,674

 

ZA:  792,206                          Proti: 23,980                          Zdržal sa: 12,992

 

Uznesenie bolo prijaté

 

Uznesenie č.6

 

            Zhromaždenie zvolilo členov spoločenstva do výboru Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko na obdobie 5 rokov  v tomto zložení:

 

            1.  Slavomír Blaško – predseda

            2.  Ján Podaný – člen výboru

            3. Michal Tkáč – člen výboru

            4.  Vincent Miňo – člen výboru

            5.  Ján Toropila – člen výboru

 

 

Uznesenie č.7

 

Zhromaždenie zvolilo členov spoločenstva do Dozornej rady spoločenstva  Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko na obdobie  5 rokov  v tomto zložení:

 

1. Ing. Tomáš Kaščák – predseda

2. Klement Beňko – člen

3. Matej Stoják – člen

 

 

Uznesenie č.8

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že pre nezáujem členov spoločenstva zúčastniť sa na riadení spoločenstva ako aj  byť volený do orgánov spoločenstva nevoli náhradníkov do výboru spoločenstva a ani náhradníka do Dozornej rady.

 

 

Uznesenie č.9

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že predajná cena drevnej hmoty  pre členov ako aj nečlenov spoločenstva bude zhodná z predajnou cenou vlákniny za rok 2019

 

                                                                                  T: úloha stála

                                                                                  Z: predseda spoločenstva

 

Uznesenie č.10

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že Základná zmluva podrobne upravuje všetky  zákonom predpísané náležitosti pre chod spoločenstva  a tak nie je potrebné stanovy spoločenstva vydávať.                 

 

 

Zhromaždenie berie na vedomie:

 

1. Správu o činnosti pozemkových spoločenstiev za rok 2018 –prednesenú predsedom spoločenstva

 

2.Správu OLH  za rok 2018 a predpokladaný plán práce  na rok 2019

 

 

Zhromaždenie ukladá

 

1. Zabezpečiť registráciu zmlúv  na Okresnom úrade Svidník  podľa termínov daných v zákone o pozemkových spoločenstvách č. 97/2019 Z.z.

 

                                                                                  Zodpovedný : predseda spoločenstva

 

2. Zabezpečiť zoznam členov spoločenstiev a zoznam obhospodarovaných pozemkov ako prílohu k zmluvám o spoločenstvách.

 

                                                                                  Zodpovedný : Výbor spoločenstva

 

3. Všetky písomné materiály, ktoré boli predložené k rokovaniu na zhromaždenie výbor zabezpečí ich pripojenie k tomuto uzneseniu a budú archivované.

 

                                                                                  Zodpovedný : Výbor spoločenstva

 

V Mestisku dňa 9 júna 2019

 

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko 

 

 

 

 

 

                                                                                  Slavomír Blaško – predseda spoločenstva